Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Graham Hulsebos Verkooptrainingen

Bij Graham Hulsebos Verkooptrainingen hechten wij veel waarde aan transparantie en helderheid in onze dienstverlening. Daarom hebben wij duidelijke en begrijpelijke algemene voorwaarden opgesteld, waarin wij onze afspraken en verplichtingen duidelijk uiteenzetten.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten en zorgen ervoor dat zowel wij als onze klanten weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan en weet u precies waar u aan toe bent.

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op hun wensen en behoeften. Onze algemene voorwaarden zijn daarbij een belangrijk instrument om heldere afspraken te maken en mogelijke conflicten te voorkomen.

Lees hieronder onze algemene voorwaarden of heeft u nog vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen.

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst inzake opleidingen alsmede op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en dienstverlening, welke al dan niet tot stand komt/komen via de website www.grahamhulsebos.nl van G.A. Hulsebos o.m.h.o.d.n. Graham Hulsebos Verkooptrainingen, gevestigd te Almere, hierna te noemen “GHV”. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de wederpartij, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden betrokken dienen te worden.
2. De voor deze algemene voorwaarden relevante partijen zullen verder op de volgende wijze worden aangeduid:
a. wederpartij: de koper respectievelijk de persoon die ten behoeve van zichzelf of de ondernemer die ten behoeve van zijn werknemers of andere personen met GHV een overeenkomst tot het volgen van een opleiding sluit;
b. consument: de wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
c. ondernemer: de wederpartij, zijn een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf;
d. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding;
e. opleider: de werknemer van GHV of de door GHV ingeschakelde derde die (een deel van) de overeengekomen opleiding verzorgt.
f. opleidingsovereenkomst: de overeenkomst van opdracht, bestaande uit het opleiden van een natuurlijke persoon op een door hem gekozen opleidingsgebied tegen betaling van een vergoeding aan GHV.
3. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door GHV te vervaardigen of te verstrekken of door de wederpartij te verstrekken of verstrekte documenten zoals een geldig legitimatiebewijs, diploma’s, certificaten e.d. Deze documenten kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
4. Onder “opleiding” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een door GHV te verzorgen opleiding, training, cursus, workshop e.d. uit het opleidingsaanbod van GHV. Dit kan zowel een individuele opleiding betreffen als een groepsopleiding.
5. Onder “vergoeding” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de voor de opleiding, koop of overige dienstverlening overeengekomen of verschuldigde vergoeding.
6. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
7. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 van dit artikel vermelde website van GHV.
8. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door GHV – al dan niet via de website – te leveren opleidingsmateriaal, handleidingen, naslagwerken, Quick Reference Cards etc.
9. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. GHV zal dan in overleg met opdrachtgever treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen aanvullende of vervolgopleidingen of na- of deelbestellingen.
12. Indien GHV niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de opdrachtne-mer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in de algemene voorwaarden te verlangen.
13. Indien GHV deze algemene voorwaarden meer dan één keer op een bij wet voorgeschreven wijze aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. GHV hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn, behoudens voor zover sprake is van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aanbod, prijzen en tarieven

1. Ieder aanbod en elke offerte van GHV is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft GHV het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaar-ding te herroepen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn de in het aanbod, de offerte, op de website, in prijs- of tarieflijsten e.d. vermelde prijzen of tarieven exclusief:
a. btw;
b. verzendkosten;
c. reis-, verblijf- en parkeerkosten;
d. administratiekosten;
e. de kosten voor boeken, syllabi en overig opleidingsmateriaal;
f. (de kosten van) het gebruik van lunch, koffie, thee e.d.;
g. (de kosten van) het gebruik van eventueel in het kader van de opleiding benodigde faciliteiten zoals hardware, software e.d.;
h. eventuele examengelden.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht GHV niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe of nabestellingen of voor vervolgopleidingen of nieuwe opleidingen.
5. Getoonde voorbeelden van opleidingsmateriaal of andere zaken alsmede omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van GHV zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor GHV (kost)prijs- of tarief verhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijziging van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door GHV ingeschakelde opleiders of wijzigingen in de prijzen van de benodigde opleidingsmaterialen e.d., is GHV gerechtigd de overeengekomen prijzen of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan GHV heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag GHV er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De opleidingsovereenkomst komt tot stand nadat GHV een van de wederpartij ontvangen aanmelding voor een opleiding schriftelijk heeft bevestigd.
2. Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, is GHV eerst aan deze order of bestelling gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.
3. GHV is pas gebonden aan mondelinge afspraken of aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij.

4. Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst zal GHV zich als goed opdrachtnemer, alsmede als redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot opstellen en als zodanig handelen. GHV waarborgt in dit kader dat – in geval sprake is van aflevering van zaken – deze zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

Artikel 4: Aanmelding voor een opleiding

1. Aanmelding voor een aangeboden opleiding dient te geschieden op de voor de desbetreffende opleiding aangegeven aanmeldmethode. Bij aanmelding van minderjarigen is een uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van (één van) de ouders of de met het gezag voor de minderjarige belaste voogd vereist.
2. De wederpartij dient direct bij aanmelding voor een examen een recente kopie van een geldig identiteitsbe-wijs van hemzelf of van de door de hem ingeschreven deelnemer(s) te overleggen.
3. GHV behoudt zich het recht voor afwijzend op een aanmelding te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft of de deelnemer niet voldoet aan de eventueel gestelde toelatings-eisen.
4. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt, zal GHV de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en – zo mogelijk – een alternatieve opleiding aanbieden.
5. Indien een aanmelding door GHV is geaccepteerd en achteraf blijkt dat de bij de aanmelding verstrekte informatie en/of documenten onjuist en/of onvolledig zijn, zal GHV de wederpartij hiervan in kennis stellen en nog een termijn van 48 uur gunnen om alsnog de juiste en volledige informatie en/of documenten te overleggen. Indien de wederpartij na verloop van voornoemde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. GHV heeft dan het recht de overeenkomst met betrekking tot de wederpartij of de desbetreffende deelnemer met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, te ontbinden. De wederpartij is gehouden de hieruit voortvloeiende schade van GHV te vergoeden en vrijwaart GHV voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.
6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is vervanging van een reeds aangemelde deelnemer slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van GHV. Daarbij dient de wederpartij alle relevante informatie met betrekking tot deze vervanger, zoals een recente kopie van een geldig identiteitsbewijs, vóór deelname aan de opleiding aan GHV te verstrekken. Een vervanger dient bovendien te voldoen aan de eventueel voor de opleiding gestelde toelatingseisen.

Artikel 5: Overeenkomst op afstand, herroepingsrecht, zichttermijn

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument die partij is bij een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 6:230g e.v. BW.
2. Bij het aangaan van een opleidingsovereenkomst op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen ingaande op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden zonder daarvoor een reden op te hoeven geven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan GHV, volgens bijgevoegde modelverklaring.
3. Een overeenkomst voor het volgen van een online opleiding die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden. De consument stemt uitdrukkelijk in met de uitvoering van de overeenkomst wanneer sprake is van een in de vorige volzin bedoelde situatie. De consument doet in dit kader afstand van zijn ontbindingsrecht Hetzelfde geldt voor overeenkomsten waarbij de consument direct na betaling de beschikking krijgt over (digitaal) cursusmateriaal dat binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst benut kan worden ter verkrijging van een diploma behorende bij de opleiding.
3. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de zaken door hem of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder. In geval sprake is van een deellevering gaat deze termijn in op het moment dat het laatste gedeelte van de zaak is ontvangen. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan GHV volgens bijgevoegde modelverklaring.
4. Ontbinding van de overeenkomst ingevolge het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is niet mogelijk voor zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig door de wederpartij aan GHV gegeven specificaties.
5. In geval van ontbinding moeten de zaken in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening van de consument aan GHV retour gezonden worden. Uitdrukkelijk heeft te gelden dat de rechtstreekse kosten voor retourzending voor rekening komen van de consument.
6. GHV zal de betalingen, inclusief eventueel aan de consument in rekening gebrachte leveringskosten, die hij al heeft ontvangen van de consument, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring volledig aan de consument terugbetalen.
7. GHV heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de consument bij de behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
8. Voor verdere informatie over het herroepingsrecht verwijst GHV naar bijlage I van deze algemene voorwaarden, alsmede naar bijlage II, waarin een modelbrief voor herroeping is opgenomen.

Artikel 6: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens GHV vereist, mag hij bepaalde leveringen en (delen van) de opleiding door derden laten verrichten of verzorgen.

Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde infor-matie en documenten tijdig op de door GHV gewenste wijze aan GHV ter beschikking stelt.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte informatie en documenten juist, volledig en authentiek zijn en vrijwaart GHV voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie en/of documenten.
3. Bij deelname aan een opleiding dient de wederpartij de door GHV in het kader van de opleiding gehanteerde huisregels, aanwijzingen e.d. in acht te nemen of er voor te zorgen dat de namens hem ingeschreven deelnemers zich hieraan houden.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dient de wederpartij zich altijd op zodanige wijze te gedragen dat de overige deelnemers hierdoor niet worden gehinderd of dient hij er voor te zorgen dat de namens hem ingeschreven deelnemers zich conform het voorgaande gedragen.
5. De wederpartij dient eventuele door GHV aan hem in bruikleen gegeven opleidingsmaterialen of overige eigendommen zorgvuldig en conform de hierbij verstrekte gebruiksaanwijzingen, instructies, handleidingen e.d. te behandelen en gebruiken.
6. Indien niet of niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan of indien de wederpartij een overeengekomen vooruitbetaling of termijnbetaling niet tijdig heeft voldaan, is GHV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan en/of de wederpartij of de deelnemers – al dan niet tijdelijk – van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die GHV hierdoor lijdt en vrijwaart GHV voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. GHV is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de wederpartij noch tot restitutie van reeds door de wederpartij verrichte betalingen.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
4. Het is GHV te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of GHV hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.
5. Indien GHV een privacy statement hanteert, worden de daarin genoemde informatie uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

Artikel 9: Uitvoering van de opleiding

1. GHV zal voor de opleiding gekwalificeerde opleiders in zetten.
2. GHV zal zich inspannen de opleiding op de geplande of bij aanvang van de opleiding meegedeelde opleidingsdata en/of -tijden te laten plaatsvinden. Indien echter de hoeveelheid aanmeldingen daartoe aanleiding geeft of (een deel van) de opleiding als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen data en tijden kan plaatsvinden, is GHV gerechtigd de geplande data en tijden te wijzigen.
3. GHV behoudt zich eveneens het recht voor, om in het opleidingsprogramma overige organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen dan wel de voor de opleiding beoogde opleider te vervangen indien de omstandigheden daartoe in redelijkheid aanleiding geven, zoals ingeval van ziekte van de opleider.
4. De in de voorgaande leden omschreven wijzigingen geven aan de wederpartij geen recht op vergoeding van schade en/of kosten, tenzij GHV genoodzaakt is een deel van de opleiding of de gehele opleiding te annuleren. Een eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde vergoeding zal alsdan naar evenredigheid van het vervallen deel van de opleiding aan de wederpartij worden gerestitueerd.
5. GHV zal de wederpartij zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot de opleiding.

Artikel 10: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen termijnen voor leveringen van zaken kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien GHV zijn leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient hij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Bij overeenkomsten met consumenten worden de via de website bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt GHV de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van GHV terug te vorderen. Ingeval de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal GHV het reeds door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan hem terug betalen.
3. GHV is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door GHV kan worden gefactureerd.
4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van GHV verlaten of het moment waarop GHV aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
5. In afwijking van het voorgaande lid van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
6. Verzending van de bestelde zaken geschiedt op een door GHV te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. GHV is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending.
7. In afwijking van het voorgaande lid van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending van de bestelde zaken geschiedt voor risico van GHV, maar voor rekening van de consument. De hiermee gemoeide kosten worden op de website vermeld.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft GHV het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet GHV binnen een door GHV te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. GHV heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor GHV een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van GHV alsnog nakoming te vorderen.
10. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat GHV alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 11: Klachten

1. De wederpartij is verplicht geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare beschadigingen, fouten e.d. direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst – aan GHV te melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
2. Klachten over (een onderdeel van) de opleiding dienen door de wederpartij zo mogelijk direct tijdens de opleiding – doch uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van de opleiding – schriftelijk aan GHV te worden gemeld, op straffe van rechtsverwerking.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan GHV is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden of wordt de opleiding geacht conform de overeenkomst te zijn gegeven.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, behoudens voor zover de wederpartij een consument is en deze zich uitdrukkelijk op opschorting beroept.
5. De wederpartij moet GHV in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan GHV verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
6. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door GHV te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
7. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
8. Bij een gegronde klacht zal GHV – naar zijn keuze – zorg dragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel de wederpartij in staat stellen (nogmaals) kosteloos deel te nemen aan (een deel van) de opleiding of aan een andere opleiding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de be-palingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
10. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog deel kunnen nemen aan de overeengekomen opleiding, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van GHV. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 12: Garanties

1. GHV zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en opleidingen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en opleidingen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. GHV garandeert niet dat de opleiding aansluit bij enige door de deelnemer gevolgde vooropleiding of beoogde vervolgopleiding noch dat aan de opleiding de in de branche van de wederpartij gebruikelijke accreditatiepunten zullen worden toegekend, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. De door GHV ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmaterialen zijn op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Evenwel kan GHV nimmer de juistheid en volledigheid van de opleidingsmaterialen garanderen in verband met eventueel na aanvang van de opleiding verschenen nieuwe drukken, andere uitgaven, veranderde inzichten e.d..
4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de opleiding overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door GHV gegarandeerde kwaliteitseisen en/of resultaten aanvaardt GHV geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is GHV slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van GHV voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij of consument moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien GHV aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van GHV te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van GHV niet uitkeert of de schade niet onder een door GHV gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van GHV beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de opleiding of het factuurbedrag voor geleverde opleidingsmaterialen.
5. De wederpartij dient GHV uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 6 maanden.
7. De wederpartij kan geen beroep doen op gegarandeerde kwaliteitseisen en/of resultaten, noch GHV op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door het niet conform de door of namens GHV verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d. gebruiken van de zaken of het opleidingsmateriaal;
b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan GHV verstrekte informatie;
c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
d. doordat het kennisniveau van de wederpartij of een door de wederpartij gevolgde vooropleiding niet goed aansluit bij (het niveau van) de opleiding.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart GHV uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van GHV of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal GHV de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Betaling bij bedrijven onderling (B2B)

1. GHV heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn reclameert bij GHV. De in dit artikellid bedoelde termijn van 14 dagen is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is sprake van verzuim. De wederpartij is in aan GHV een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien sprake is van verzuim aan de zijde van de wederpartij, heeft GHV het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft GHV het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft GHV eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door GHV eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de hoofdsom. Daarbij wordt afgeboekte op de oudste/langs bestaande vordering(en).
7. In geval de wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (handelaar), mag de wederpartij de vorderingen van GHV niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op GHV heeft. Daarnaast wordt voor handelaren de opschortingsbevoegdheid van de wederpartij uitgesloten. Beide bepalingen gelden eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren.
8. Voor alle periodieke betalingen en/of betalingsregelingen geldt dat de wederpartij bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding het op dat moment nog verschuldigde restant van de vergoeding verschuldigd blijft en dit restant per direct opeisbaar wordt.

Artikel 15: Betaling bij consumenten (B2C)

1. GHV heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn reclameert. De in dit artikellid bedoelde termijn van 14 dagen is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan GHV een vertragingsrente verschuldigd ex artikel 6:119 BW.
4. Indien betaling uitblijft heeft GHV het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. GHV zal de consument een aanmaning zenden waarbij nog minimaal een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de aanmaning, gegeven wordt om alsnog, zonder verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten, te betalen. Het bedrag aan buitengerechtelijke kosten zal in dat schrijven opgenomen worden.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van
€ 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft GHV het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft GHV eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
7. Door de consument gedane betalingen worden door GHV eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8. Voor alle periodieke betalingen en/of betalingsregelingen geldt dat de consument bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding het op dat moment nog verschuldigde restant van de vergoeding verschuldigd blijft en dit restant per direct opeisbaar wordt.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. GHV behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen aan GHV heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze vervreemden, verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen, behoudens schriftelijke toestemming van GHV.
4. De wederpartij moet GHV direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van GHV bewaren.
6. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of GHV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan GHV en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van GHV op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

1. GHV is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door GHV in het kader van de overeenkomst gegeven opleiding en geleverde opleidingsmaterialen. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeen-gekomen.
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan GHV voorbehouden.
3. Het is de wederpartij verboden de opleidingsmaterialen aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GHV.
4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan GHV te verstrekken of verstrekte informatie alsmede de eventueel door de wederpartij in het kader van de opleiding aan GHV verstrekte teksten, vervaardigde werken e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die GHV door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart GHV voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. GHV heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement komt te verkeren of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of GHV, is GHV gerechtigd de over-eenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van GHV wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van GHV, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van GHV.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van GHV en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen e.d. alsmede ziekte of overlijden van de beoogde opleider, waarbij GHV in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen. Wat redelijkerwijs van GHV verwacht kan worden dient te worden ingevuld aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden (welke opleiding, welke opleider, hoeveel tijd bestaat er tussen de bekendheid met de overmachtssituatie en het aanvangsmoment van de opleiding). Vindt de overmachtssituatie plaats korter dan 48 uur voor aanvang, dan kan is geen sprake van een redelijke termijn voor vervanging.

4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens GHV tot aan dat moment na te komen.

Artikel 20: Annulering/Opzegging opleidingsovereenkomst (B2B)

1. Ingeval de wederpartij, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn aanmelding voor een of meerdere opleidingen wenst te annuleren/wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk aan GHV te melden. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering plaats met inachtneming van de volgende vergoedingen:
a. annulering kan zonder (schade)vergoeding geschieden tot 6 weken voor aanvang van de opleiding, de dag van de opleiding niet meegerekend. De wederpartij is alsdan alleen € 20,00 administratiekosten aan GHV verschuldigd, betreffende
b. bij annulering vanaf 6 weken tot 2 weken voor aanvang van de opleiding, de dag van de opleiding niet meegerekend, is de wederpartij 50% van de overeengekomen vergoeding aan GHV verschuldigd;
c. bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding, de dag van de opleiding niet meegerekend, is de wederpartij de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.
2. Los van de in lid 2 bedoelde vergoeding vanwege annulering is de wederpartij aan GHV verschuldigd alle kosten die GHV verschuldigd raakt en is geraakt aan derden (opleider/docent, locatie, kosten voor studiema-teriaal). GHV zal in dit kader daadwerkelijke kosten, zoals deze aan GHV gefactureerd worden, bij de wederpartij in rekening brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart GHV voor hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.
4. GHV heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde vergoeding als bedoeld in dit artikel, dan wel met andersoortige vorderingen die GHV op de wederpartij kan effectueren.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag GHV deze bij de wederpartij in rekening brengen. GHV mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft GHV het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van GHV vergoeden.

Artikel 21: Annulering/Opzegging opleidingsovereenkomst (B2C)

1. In geval de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en behoudens hetgeen is bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarden kan de wederpartij de overeenkomst te allen tijde opzeggen/annuleren.
2. De wederpartij is in dat geval gehouden de door GHV reeds gemaakte onkosten te vergoeden. Onder onkosten wordt verstaan die kosten die GHV heeft moeten maken om te faciliteren dat de opleiding plaats zou hebben kunnen vinden wanneer niet opgezegd zou zijn. Deze onkosten bestaan uit kosten voor het opleidingscentrum, de docent en administratieve kosten.
3. In aanvulling op lid 2 van dit artikel is GHV gerechtigd tot een bedrag ter grootte van 35% van de overeengekomen vergoeding op het moment dat de opzegging plaatsvindt in een periode van twee weken voorafgaand aan de start van de opleiding. Deze vergoeding is de redelijke vergoeding als bedoeld in artikel 7:411 BW en bestaat uit een vergoeding voor de activiteiten van GHV in het kader van het faciliteren van de opleiding, de boekingswerkzaamheden, administratiewerkzaamheden en overige werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding van de opleiding. Geschiedt de opzegging tussen vier en zes weken voor de start van de opleiding dan bedraagt de vergoeding als bedoeld in de vorige volzin 20% van de overeengekomen vergoeding. Vindt opzegging plaats in een periode die langer dan zes weken voor de start van de opleiding ligt dan is geen vergoeding verschuldigd en zullen slechts onkosten in rekening worden gebracht als bedoeld in lid 2.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de kosten van de annulering en vrijwaart GHV voor hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.
4. GHV heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde vergoeding als bedoeld in dit artikel, dan wel met andersoortige vorderingen die GHV op de wederpartij kan effectueren.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag GHV deze bij de wederpartij in rekening brengen. GHV mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft GHV het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van GHV vergoeden.

Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen GHV en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar GHV is gevestigd, zij het dat GHV altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. Voor consumenten wordt in geval van geschillen gevolg gegeven aan de absolute en relatieve competentie-eisen als omschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft GHV het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

BIJLAGE I – Herroepingsrecht

U heeft, in geval u koopt of afneemt als consument, het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (bijlage II), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunt de mededeling zenden naar de bekende contactgegevens van GHV, welke eveneens zijn opgenomen in bijlage II)

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.